Hydrometeorologische Station Sinzig


Station

Nachbarstationen