Hydrometeorologische Station Strohn


Station

Nachbarstationen